اصلاح قوانین و تقویت مارکتینگ در حوزه صادرات فرش دستباف با کمک اتحادیه ها

رییس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به اینکه مشکل اصلی فرش دستباف ایرانی بازار فروش و در این بازار موضوع بازاریابی و مارکتینک است از تنقیح...

ادامه مطلب