بایگانی برچسب ها: گیرشمن

تاریخچه شهر فرش ایران کاشان

تاریخچه شهر فرش ایران کاشان

وجه تسمیه نام کاشان در مورد وجه تسمیه «کاشان» نظرهای مختلفی وجود دارد که به برخی از آنها می پردازیم.   قاسان – کاس رود: تاریخ قم، کهن ترین مأخذی است که بدین موضوع پرداخته است: « و گویند که قاسان را نام نهاده اند به رودخانه ای که او را به زبان عجم کاسه ای می گویند که قاسان دریا بوده است و آن را کاس رود خوانده اند» (قمی ، 1313 ،75) هم چنین در قم نامه آمده است : « بلده کاشان در قدیم، قلعه جاتی در کنار دریاچه ساوه بوده است که ا...

ادامه مطلب