نوشته‌ها

فرش 700 شانه نقشه شاه ماهی زمینه سرمه ای
۰

فرش ۷۰۰ شانه نقشه شاه ماهی زمینه سرمه ای


فرش 700 شانه نقشه ریزماهی مرجان زمینه سرمه ای
۰

فرش ۷۰۰ شانه نقشه ریزماهی مرجان زمینه سرمه ای


فرش ریز ماهی تبریز ۷۰۰ شانه زمینه گردویی
۰

فرش ریز ماهی تبریز ۷۰۰ شانه زمینه گردویی


فرش موج ماهی ۷۰۰ شانه زمینه گردویی
۰

فرش موج ماهی ۷۰۰ شانه زمینه گردویی


فرش ریز ماهی تبریز ۷۰۰ شانه زمینه سرمه ای
۰

فرش ریز ماهی تبریز ۷۰۰ شانه زمینه سرمه ای


فرش ۱۰۰۰ شانه تک نقشه قاجار ریزماهی سرمه ای
۰

فرش ۱۰۰۰ شانه تک نقشه قاجار ریزماهی سرمه ای


فرش ۷۰۰ شانه نگین مشهد هلال نقشه رزماهی سلطان لاکی کد ۲۰۳۶
۰

فرش ۷۰۰ شانه نگین مشهد هلال نقشه رزماهی سلطان لاکی کد ۲۰۳۶


فرش ماشینی ۷۰۰ شانه آدینا نقشه شاه ماهی زمینه گردویی
۰

فرش ماشینی ۷۰۰ شانه آدینا نقشه شاه ماهی زمینه گردویی


فرش ماشینی ۷۰۰ شانه آدینا نقشه راز ماهی زمینه گردویی
۰

فرش ماشینی ۷۰۰ شانه آدینا نقشه راز ماهی زمینه گردویی


فرش ماشینی ۷۰۰ شانه آدینا نقشه راز ماهی زمینه سرمه ای
۰

فرش ماشینی ۷۰۰ شانه آدینا نقشه راز ماهی زمینه سرمه ای


فرش ماشینی ۷۰۰ شانه آدینا نقشه ماهی زمینه سرمه ای
۰

فرش ماشینی ۷۰۰ شانه آدینا نقشه ماهی زمینه سرمه ای


سیر تحول نقش ماهی در فرش
۰
اطلاعات فرش

سیر تحول نقش ماهی در فرش


فرش ۱۲۰۰ شانه نقشه ماهی تبریز سرمه ای
۰

فرش ۱۲۰۰ شانه نقشه ماهی تبریز سرمه ای


فرش ۱۲۰۰ شانه نقشه ماهی تبریز کرم
۰

فرش ۱۲۰۰ شانه نقشه ماهی تبریز کرم


فرش ۱۰۰۰ شانه نقشه اصیل ماهی زیتونی
۰

فرش ۱۰۰۰ شانه نقشه اصیل ماهی زیتونی