فرش دستباف

چرا فرش کاشان؟

چرا فرش کاشان؟

یکی از مشخصه های فرهنگی- اجتماعی ایران، آمیختگی عرصه های مختلف زندگی مردم آن، با وجوه کاربردی هنرهاست. در بسیاری از مناطق کهن این مرز و بوم، با توجه به شرایط اقلیمی و بوم شناختی و فرهنگی، همچنان تهیه و تولید آثار و فرآورده های هنرهای صناعی ظهور و بروز داشته و با وجود تهاجم ماشینی و ضربات تکنولوژی جدید و جایگزین های مدرن و کم توجهی های غیر قابل بخشش، پایداری این گونه هنر های اصیل را شاهد هستیم. یکی از برجسته ترین شاخص های هنر اصیل ملی ک...

ادامه مطلب